نمایش دادن همه 3 نتیجه

تور قابی 12140

تومان۷۸۸.۰۰۰

قابل توجه : مصرف پارچه نسبت به اندازه درگاه  1/5 برابر می باشد
بصورت فلت نیز می توان استفاده کرد

تورقابی 1249

تومان۷۵۳.۰۰۰

قابل توجه : مصرف پارچه نسبت به اندازه درگاه 1/8 برابر می باشد